Anti-corruptie

Corruptie bedreigt de integriteit van de markt, verstoort het publieke vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnt de rechtsstaat en kost de samenleving veel geld. Ook is corruptie een belangrijke financieringsbron van, of zelfs aanleiding tot, terrorisme. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie maakt het alle deelnemers mogelijk te concurreren onder gelijke omstandigheden.

Zet in op bewustwording door voorlichting en training

ICC is al tientallen jaren aanjager van anti-corruptie verdragen en ontwikkelt zelf maatregelen en standaarden ter bestrijding van corruptie. ICC Nederland draagt het gedachtegoed van ICC uit via seminars en trainingen en draagt actief bij aan de doorlopende dialoog tussen overheid en bedrijfsleven.
Desondanks is ook in Nederland een groot aantal bedrijven en vooral het midden-en kleinbedrijf zich nog steeds onvoldoende bewust van de risico’s van en (persoonlijke) aansprakelijkheid voor corruptie bij internationaal zakendoen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het terrein van voorlichting en training, actieve implementatie en naleving van het OESO verdrag, het vergroten van transparantie bij overheidsaanbestedingen en door het verstevigen van het juridische anti-corruptie raamwerk.

Verbeter de vervolging en opsporing van corruptie, fraude en witwassen
Het is een goede zaak dat landen steeds actiever worden op het terrein van corruptiebestrijding en dat overheden, die zich onvoldoende inspannen om corruptie te bestrijden, door organisaties als de OESO op hun verplichtingen worden gewezen. Nederland is de laatste jaren actiever geworden op het terrein van bestrijding van corruptie, maar die inspanningen kunnen vooralsnog als vrij beperkt worden beoordeeld. Corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector dienen te worden aangepakt. Naast het vervolgen van bedrijven of personen die steekpenningen betalen (actieve corruptie) dient ook degene die de steekpenningen ontvangt en zijn macht misbruikt (passieve corruptie) te worden vervolgd. Verzoeken tot onwettige betalingen werken immers vaak actieve corruptie in de hand.

Onderken het belang van ethisch gedrag bij zakendoen
Hoewel de toegenomen corruptiebestrijding een goede zaak is, blijken louter regels en handhaving onvoldoende om corruptie effectief te bestrijden. Die focus op regels kan gemakkelijk leiden tot verstarring en risicomijdend gedrag, hetgeen slecht samengaat met succesvol ondernemen. Wanneer echter daarnaast aandacht wordt besteed aan op ethische waarden gebaseerd gedrag, draagt dat niet alleen bij aan de cultuur binnen de onderneming, maar ook aan het functioneren daarvan. Op die manier wordt niet alleen corruptie effectiever bestreden, ook wordt de samenhang met andere terreinen zoals corporate responsibility versterkt.

 

Prioriteiten:

  • Versterk de bewustwording over risico’s van corruptie door voorlichting en training.
  • Verbeter de vervolging en opsporing van corruptie, fraude en witwassen.
  • Onderken het belang van ethisch gedrag bij zakendoen.

lidworden

Column

17-01

wie goed doet, goed ontmoet

“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt.” Dit was één van de uitspraken tijdens de Week van de Integriteit die aangeeft dat integriteit normaal zou moeten zijn. Iets wat je doet zonder dat je daarvoor beloond of erkend wordt. In een ideale wereld is dat misschien zo. Maar wat in de praktijk gebeurt, is eigenlijk het omgekeerde. 

> Lees meer...
28-06

brexit; a view from the eye of the storm

London, 28 June 2016

It will take time to properly assess the implications of the UK’s decision to leave the EU. It has been a tumultuous week of, political resignations – including the Prime Minister – the pound falling to a record low against the dollar, the UK losing its AAA rating, $3 trillion being wiped off the global markets, and governments as far away as Japan having to intervene to protect their small businesses.

> Lees meer...
04-02

herziene icc model contract on distributorship een welkom “up to date” instrument

Het thans gepubliceerde herziene ICC Model Contract on Distributorship voorziet in een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden. Zo bevat het nieuwe ICC Model bijvoorbeeld een bijlage dat als format kan worden gehanteerd voor het opzetten en onderhouden van een gezamenlijke strategische benadering van de markt.

> Lees meer...