Anti-corruptie

Corruptie in binnen- en buitenland verstoort eerlijke concurrentie en schaadt het publieke vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnt de rechtsstaat en kost de samenleving veel geld.

Tot voor kort stond Nederland in internationale indices steevast in de top van meest integere landen voor internationaal zakendoen. Recentelijk lopen de scores van Nederland en de positie in de indices echter terug. Met name in de Nederlandse publieke sector is er onvoldoende (h)erkenning van corruptierisico’s en belangenverstrengeling. Dat is zorgelijk, omdat een proactief beleid ter voorkoming van corruptie en onethisch gedrag van groot belang is (in zowel de publieke als de private sector) voor een gezond investeringsklimaat. Daarnaast is het een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de door Nederland onderschreven anti-corruptie verdragen van de OESO en de VN.

Besteed aandacht aan interne compliance
Corruptie in de publieke én private sector dient te worden voorkomen en aangepakt. Het is daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan interne compliance binnen overheidsorganisaties. De overheid dient daartoe zo snel mogelijk een breed integriteitsprogramma op te zetten waarbij politici en ambtenaren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voorlichting en training krijgen. Zo kan integriteit worden gewaarborgd. Tevens dienen er effectieve meldpunten en procedures voor het rapporteren van misstanden te worden opgezet. Binnen twee jaar dient er in de publieke sector een breed besef te zijn dat corruptie niet acceptabel is en dat ethisch gedrag de norm is. ICC Nederland ondersteunt dit proces graag door uitwisseling van best practices.

Benadruk het belang van ethisch gedrag
Terwijl de versterkte inzet op corruptiebestrijding een zeer goede zaak is, kan een focus op naleving alleen gemakkelijk leiden tot verstarring en risicomijdend gedrag. Het is zaak om aandacht te besteden aan het bevorderen van ethisch gedrag. Dat draagt bij aan de cultuur binnen de onderneming, en aan het functioneren daarvan. Zo wordt niet alleen corruptie effectiever bestreden, ook wordt de samenhang met andere terreinen zoals corporate responsibility versterkt. ICC Nederland is initiatiefnemer van de nationale Week van de Integriteit waaronder de jaarlijkse ICC International Integrity & Anti-Corruption Conference waar aandacht wordt besteed aan het belang van ethisch gedrag in zowel de publieke als de private sector.

Voorlichting over corruptierisico’s aan het MKB
Omdat het midden- en klein bedrijf (MKB) door de overheid wordt aangemoedigd in het buitenland zaken te doen, is het logisch dat diezelfde overheid het MKB voldoende voorlichting geeft over de risico’s van corruptie en faciliterende betalingen; dit ter bescherming van het MKB. Die voorlichting schiet nog tekort. De Ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zouden naar de mening van ICC Nederland een veel actievere rol moeten pakken. ICC Nederland is bereid hier, net als in voorgaande jaren een bijdrage aan te leveren, door inbreng van kennis en best practices en het geven van training, bijvoorbeeld aan handelsmissies.

Prioriteiten

  • Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse overheid inzet op haar eigen compliance; investeer in de implementatie van integriteitsprogramma’s binnen de publieke sector.
  • Benadruk het belang van ethisch zakendoen; investeer, in samenwerking met ICC, om ethisch zakendoen, publiek en privaat, internationaal te ontwikkelen.
  • Zorg voor goede voorlichting over corruptierisico’s aan het internationaliserende midden- en klein bedrijf.