Internationale Handel

Internationale handel is van levensbelang voor Nederland. Onze open Nederlandse economie is in aanzienlijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. De ontwikkeling van de werkgelegenheid hangt sterk af van de handel met andere landen. Er dient hierom blijvend aandacht te worden besteed aan internationale samenwerking. ICC Nederland is initiatiefnemer van de campagne Handel maakt het Mogelijk die de voordelen van handel, open grenzen en internationale samenwerking aan het licht brengt.

Juiste randvoorwaarden voor internationaal zakendoen
Het is zaak dat Nederland zich sterk blijft maken voor het creëren van de juiste randvoorwaarden voor internationaal zakendoen, zowel nationaal als in Europees en multilateraal verband. De Nederlandse economie is namelijk voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse handel en investeringen. Recente ontwikkelingen laten zien dat vrijhandel onder druk staat door economische desintegratie, protectionistische maatregelen en ondermijning van het multilaterale stelsel van afspraken. Handelsoorlogen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Protectionisme weegt op geen enkele manier op tegen de voordelen van vrijhandel: werkgelegenheid en stijging van de welvaart, zowel in Nederland als bij de handelspartners van in Nederland gevestigde bedrijven.

Versterk het vestigingsklimaat
De positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingslocatie verdient blijvende aandacht. Een goed investeringsklimaat is gebaat bij voorspelbaarheid van beleid zonder dat er sprake is van verjuridisering. De waarde van buitenlandse investeerders voor de Nederlandse werkgelegenheid dient niet te worden onderschat; het Nederlandse ondernemersklimaat, de positie van de mainports, de digitale infrastructuur en een adequaat raamwerk van wetten en regels spelen hierin een doorslaggevende rol. Hiervoor zijn ook investeringen in een goede juridische infrastructuur noodzakelijk. Onderdeel hiervan is alternatieve geschillenbeslechting zoals zakelijke mediation en arbitrage. Deze infrastructuur dient toegankelijk te zijn voor ondernemers en in dienst te staan van de efficiënte afhandeling van conflicten. ICC Nederland draagt hier graag aan bij door het uitwisselen van best practices vanuit de ICC International Court of Arbitration en de ICC International Centre for ADR.

Duurzaamheid en klimaat
ICC Nederland hecht veel belang aan de verduurzaming van handel. De internationale afspraken over duurzaamheid en klimaat bieden essentiële kaders hiervoor en zijn een belangrijke impuls voor duurzame economische groei en mondiale welvaart. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een leidraad voor het bedrijfsleven en de overheid om te investeren in duurzaamheid en klimaat, hier en elders in de wereld. Het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen en schone technologieën is hard nodig voor de implementatie van de SDG’s. Nederland kan hier een leidende rol in spelen door innovatie en samenwerking tussen de publieke en private sector te bevorderen.

De SDG’s bieden niet alleen kansen, maar scheppen ook verplichtingen. Verantwoord zakendoen, met aandacht voor zakelijke integriteit en anti-corruptie, zowel binnen de private als de publieke sector, is hier onlosmakelijk mee verbonden. Transparantie en vertrouwen zijn erg belangrijk in internationale handelstransacties. Blijvende inzet voor verantwoorde, duurzame groei, een internationaal gelijk speelveld en harmonisatie van wet- en regelgeving is nodig om deze ontwikkelingen te ondersteunen en te versnellen.

Prioriteiten

  • Zet in op internationale (ontwikkelings)samenwerking voor handel en werkgelegenheid, hier en in het ‘Zuiden’.
  • Stimuleer innovatie en mobiliseer de private én de publieke sector voor de implementatie van de UN Sustainable Development Goals.
  • Zorg voor een uitstekende infrastructuur voor (alternatieve) geschillenbeslechting, waaronder zakelijke arbitrage en mediation.