In het kader van de periodieke review door de OESO van de Nederlandse implementatie van het OESO Anti-corruptie verdrag vond in februari in Den Haag een reeks van bijeenkomsten plaats met tal van stakeholders. Centraal in deze ‘fase 4 evaluatie’ stond de inspanning van de Nederlandse overheid na de vorige rapportage, ‘fase 3’, en andere  verplichtingen voortvloeiend uit het verdrag. ICC Nederland werd vertegenwoordigd door Mirjam Bakker, voorzitter CR & Anti-corruptie Commissie, en Marijke Wolfs, Algemeen secretaris van ICC Nederland. Tijdens de bijeenkomst werd verder ingegaan op de huidige stand van zaken en stond men stil bij geboekte vooruitgang alsook verscheidene aandachtspunten.

Knelpunten
ICC Nederland heeft een aantal zaken onder de aandacht gebracht van de OESO review committee, waaronder het belang van een proactieve rol van de overheid als het gaat om voorlichting en educatie van  MKB-bedrijven. Naast de zorgen over de veelal beperkte kennis en resources van MKB-bedrijven om zich goed te weren tegen corruptie bij zakendoen in het buitenland, werd benadrukt dat MKB’ers vaak niet goed weten hoe corruptie aan de grens, of bij aanbestedingen te herkennen, laat staan hoe te handelen. Rechtszekerheid is een ander belangrijk punt dat aandacht behoeft, voortvloeiend uit de de vaak versnipperde of onduidelijke Nederlandse anti-corruptie wetgeving.

Het OESO Anti-corruptie Verdrag
Het OESO Anti-corruptie Verdrag, waar ICC aanjager van was, dateert van 1996. Door middel van een peer-review monitoringssysteem wordt beoordeeld in hoeverre lidstaten de verplichtingen en vereisten die voortvloeien uit dit verdrag uitvoeren en implementeren. Ronde 4 van de evaluatie legt zich toe op de handhavingsinspanningen en de bijhorende resultaten, alsook de voortgang van de aan bod gekomen punten in fase 3.

Voor meer informatie over het OESO anti-corruptie verdrag, gaat u naar www.oecd.org/netherlands/netherlands-oecdanti-briberyconvention.htm.
Elders op deze ICC website vindt u de ICC Anti-corruptierichtlijnen voor bedrijven.