Bevorder vertrouwen in internationale handel en beïnvloed integer zakendoen

Internationale handel is van levensbelang voor Nederland. Onze open economie en werkgelegenheid zijn in aanzienlijke mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. Het is zaak dat Nederland en Europa blijvend aandacht schenken aan het belang van internationale samenwerking voor economisch herstel en werkgelegenheid, waarin het belang van integer zakendoen centraal staat. Nederland dient een aantrekkelijk vestigingsklimaat te behouden

Het creëren van de juiste voorwaarden voor internationale handel is in recente jaren geen vanzelfsprekendheid gebleken. Geopolitieke spanningen en protectionistische maatregelen tasten het onderlinge vertrouwen aan en hebben een negatieve impact op de wereldeconomie. De huidige situatie leidt tot een spaghetti aan regels en voorwaarden voor bedrijven. Zij zien zich geconfronteerd met een complexer internationaal werkveld, langere doorlooptijden en hogere kosten, consumenten met stijgende prijzen. Het is zaak dat landen de consequenties van protectionisme onder ogen zien en zich inzetten voor het herstel van de rol van de WTO in het multilateraal overleg met een functionerend geschillenbeslechtingsmechanisme. Bedrijven die grensoverschrijdend zaken kunnen doen tegen dezelfde voorwaarden is de basis voor eerlijke concurrentie, een gezonder en evenwichtiger wereldhandelsklimaat en een eerlijker verdeling van de welvaart.

Vertrouwen is een voorwaarde voor internationale handelstransacties, transparantie is cruciaal voor een gezond investeringsklimaat. Het is van belang dat bedrijven wetten en regelgeving naleven en dat zij geen misbruik maken van hun dominantie op de markt of van ongeoorloofde onderlinge afspraken. Dat is slecht voor de concurrentie en daarmee voor de economische groei. Het is zaak om meer aandacht te besteden aan het bevorderen van ethisch gedrag, zowel binnen Nederland als over de grens.

Bedrijven, overheden en de gehele maatschappij ondervinden nadeel van de hoge kosten en wantrouwen als gevolg van corruptieproblematiek, nationaal en internationaal. Een proactieve rol van de overheid in het beïnvloeden van het gewenste ethische gedrag en zakelijke integriteit is van groot belang in zowel de publieke als de private sector. Binnen het IMVO-kader dient de Nederlandse overheid meer aandacht te besteden aan het thema anti-corruptie. Het is zaak dat de Nederlandse publieke sector risico’s van corruptie en belangenverstrengeling (h)erkent en haar verantwoordelijkheid neemt. Het vergroten van het bewustzijn bij het MKB over corruptierisico’s bij internationaal zakendoen verdient, conform de OESO aanbeveling, onverdeelde aandacht.

Prioriteiten

  • Nederland dient zich, met de EU, in te zetten voor het versterken van de WTO, met bijzondere aandacht voor een functionerend geschillenbeslechtingsmechanisme. Voor het herstellen van het vertrouwen in het multilateraal overleg is het succesvol afronden van onderhandelingen op de twaalfde ministeriële conferentie (MC12) in december 2021 van groot belang.
  • Binnen het IMVO-kader dient de Nederlandse overheid meer aandacht te besteden aan het thema anti-corruptie, te beginnen met een campagne in 2022 om de bewustwording over corruptierisico’s onder het internationaal opererende MKB op dit terrein te versterken.
  • Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse overheid van start gaat met het investeren in de implementatie van integriteitsprogramma’s binnen de publieke sector ten faveure van een goed investeringsklimaat en de integriteit van bedrijven.