Zet in op duurzaamheid en inspireer daarbij de gehele keten

Bedrijven die duurzaamheid in hun organisatie hebben verankerd, presteren beter. Zij onderscheiden zich op een positieve manier van de concurrentie. Het is een goede zaak dat investeerders en consumenten een duurzame bedrijfsvoering en duurzame producten steeds meer op waarde weten te schatten. Het bedrijfsleven speelt een onmisbare rol bij het kunnen behalen van duurzaamheidsdoelstellingen als de Sustainable Development Goals.

Nederlandse bedrijven werken samen met grote aantallen toeleveranciers en afnemers over landsgrenzen heen. Dit geeft hen de kans bij te dragen aan verduurzaming van internationale waardeketens. De bekendheid met de inhoud en toepassing van duurzaamheidsstandaarden, zoals de OESO-richtlijnen, is, op de kopgroep na, echter nog onvoldoende. Het is van belang dat overheden verduurzaming in die ketens stimuleren door koplopers, meer dan nu het geval is, te belonen, en achterblijvers te inspireren, zodat een stimulans ontstaat om het goede te doen. Toegang tot handelsmissies, exportkredietverzekering en het uitdragen van best practices zijn voorbeelden hiervan. Overheidsorganisaties zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven door consequent duurzaam in te kopen.

De overheid dient de juiste randvoorwaarden te scheppen voor verduurzaming van bedrijfsactiviteiten, zowel nationaal als internationaal. Heldere wet- en regelgeving in nationaal en internationaal verband is daarvoor essentieel. Private initiatieven verdienen ondersteuning. Europese wetgeving biedt de kans om mondiaal de toon te zetten ten aanzien van duurzaamheidsvereisten, eenduidige standaarden en de bijbehorende rapportageverplichtingen. Eén mondiale rapportagestandaard zou bijdragen aan de effectiviteit en uitvoerbaarheid van duurzaamheidsbeleid, met name voor het midden- en kleinbedrijf en kleinere toeleveranciers die data zullen moeten aanleveren over hetgeen zich afspeelt in hun toeleveringsketen.

Prioriteiten

  • Nederland dient zich sterk te maken voor heldere Europese duurzaamheidsvereisten in de EU Corporate due diligence and corporate accountability wetgeving met eenduidige standaarden en uitvoerbare rapportageverplichtingen, ook voor het MKB.
  • De Nederlandse overheid dient in de periode 2021-2024 de middelgrote bedrijven actiever voorlichting te gaan geven over de inhoud en toepassing van duurzaamheidsstandaarden, zoals de implementatie van de OESO-richtlijnen. ICC is graag bereid bij te dragen aan een meerjarige campagne die bijdraagt aan bewustwording en verduurzaming van deze bedrijven.
  • Het is de hoogste tijd dat de overheid het goede voorbeeld gaat geven met een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid. De Nederlandse overheid dient per januari 2022 koplopers te belonen door een aparte scoringscategorie voor duurzaamheidscriteria op te nemen.