if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { // Your third-party non functional code here }

Algemene voorwaarden International Chamber of Commerce, Netherlands

ICC Nederland 19 juli 2021

Over deze algemene voorwaarden

ICC Nederland kan de algemene voorwaarden aanpassen. De laatste wijziging was op 19 juli 2021. De meest recente versie vindt u altijd op icc.nl.
The English version of the Terms & Conditions is listed below the Dutch version. Please scroll down to read the English version.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op:
Do you have comments or questions about these Terms and Conditions? If so, please contact us as follows:

ICC Nederland
Bezuidenhoutseweg 12
2594 WL Den Haag

info@icc.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN PUBLICATIES EN BIJEENKOMSTEN ICC NEDERLAND 19 juli 2021

 1. Definities
  1.1 “ICC”: de onderneming met de handelsnaam International Chamber of Commerce Nederland
  KvK nummer: 40408358. Adres: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag (Malietoren). Contact: via e-mail (info@icc.nl) of telefoon (070-3836646).
  1.2 “Leden”: bedrijven en organisaties die ten tijde van inschrijving voor een Bijeenkomst of het geven van een opdracht tot het organiseren van een Bijeenkomst, of het plaatsen van een bestelling van een Publicatie lid zijn van ICC, The World Business Organization of ICC Nederland.
  1.3 “Wederpartij”: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf, of consument die met ICC een overeenkomst heeft gesloten voor het bijwonen door Deelnemers van een Bijeenkomst of door ICC laten organiseren van een Bijeenkomst, in deze Voorwaarden ook aangeduid als u;
  1.4 “Koper”: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van haar beroep en/of bedrijf en iedere Consument die een overeenkomst is aangegaan tot koop van Publicaties van ICC Nederland, in deze Voorwaarden ook aangeduid als ‘u’.
  1.5 “Consument” de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  1.6 “Publicatie”: de Publicatie(s) die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en ICC door of via ICC binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dien(t)(en) te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
  1.7 “Bijeenkomst”: alle door ICC georganiseerde bijeenkomsten, waaronder trainingen, conferenties, In Company trainingen, seminars, webinars, forum, masterclasses en/of congressen;
  1.8 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon, die als deelnemer aan een van de Bijeenkomsten is aangemeld;
  1.9 “Inschrijfgeld”: de prijs in Euro’s ex BTW voor het bijwonen of het laten organiseren door ICC van een Bijeenkomst;
  1.10 “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met ICC gesloten overeenkomsten ter bestelling van Publicaties, het bijwonen van Bijeenkomsten door Deelnemers en ter organisatie van Bijeenkomsten. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.2 Plaatsing van een bestelling , inschrijving (ten behoeve van een Deelnemer) om deel te nemen aan een Bijeenkomst of het verstrekken van een opdracht voor de organisatie van een Bijeenkomst houdt, in dat u de toepasselijkheid van de voorwaarden aanvaardt.
 3. Aanbod, totstandkoming van de overeenkomst
  3.1 Het aanbod omvat een omschrijving van de aangeboden Publicaties of Bijeenkomsten. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ICC niet.
  3.2 De overeenkomst tussen ICC en u komt definitief tot stand op het moment dat u:
  a. een bestelling van een Publicatie of inschrijving voor een Bijeenkomst en de betaling daarvoor via de Incoterms2020.nl publicatie webshop hebt afgerond; of
  b. een bestelling voor een Publicatie plaatst of een inschrijving voor een Bijeenkomst registreert via de website van ICC door het betreffende bestel-/inschrijvingsformulier op de website ICC.nl in te vullen en vervolgens te klikken op de knop “bestellen”.
  of
  c. een bevestiging van ICC ontvangt waarin zij uw email met verzoek om een bestelling van een Publicatie, tot registratie van Deelnemer(s) voor het bijwonen van een Bijeenkomst of opdracht tot het organiseren van een Bijeenkomst aanvaardt en bevestigt.
  3.3. Iedere overeenkomst tot koop van een Publicatie wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de bestelde Publicaties.
 4. Prijzen, Inschrijfgelden en betalingen
  4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Publicaties en de vermelde Inschrijfgelden voor de Bijeenkomsten zijn in Euro´s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. Voor Leden kunnen kortingen gelden.
  4.2 Betaling dient te geschieden zonder verrekening via de in de Incoterms2020.nl webshop aangegeven betaalmogelijkheden of in geval van bestellingen via icc.nl of email binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur.
 5. Bijeenkomsten
  5.1 Het programma van de Bijeenkomsten staat omschreven op de icc.nl of incoterms2020.nl website, in de email of in de offerte waarin het voorlichtingsmateriaal voor de betreffende Bijeenkomst staat vermeld. ICC behoudt zich het recht voor te alle tijden wijzigingen in het programma en de organisatie van de Bijeenkomst aan te brengen.
  5.2 Indien de Deelnemer een ander is dan de Wederpartij, staat Wederpartij er voor in dat de Deelnemer de verplichtingen onder de overeenkomst nakomt.
  5.3 De doorgang van de Bijeenkomsten is afhankelijk van voldoende inschrijvingen en Deelnemers. Indien er naar het oordeel van ICC onvoldoende inschrijvingen/Deelnemers zijn voor een Bijeenkomst, heeft zij te alle tijden het recht de Bijeenkomst af te gelasten. Deelnemers en/of Wederpartijen krijgen hierover uiterlijk 1 week voor de geplande datum van de Bijeenkomst per email bericht aan de bij ICC in het kader van de inschrijving verstrekte emailadressen. De reeds betaalde Inschrijfgelden worden in zo’n geval terugbetaald. Voor webinars geldt dat de Deelnemers en/of Wederpartijen hierover uiterlijk 3 dagen voor de geplande datum van de Bijeenkomst per email bericht aan de bij ICC in het kader van de inschrijving verstrekte emailadressen.
  5.4 Indien inschrijving voor, of de opdracht tot, het organiseren van de Bijeenkomst is gedaan of gegeven met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst door een bepaalde persoon, is ICC niettemin gerechtigd om de persoon te vervangen door iemand met gelijkwaardige kwalificaties.
  5.5 ICC behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruik te maken van derden.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten
  6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, of zijn verbonden aan, de in het kader van de Bijeenkomst verkregen informatie en/of werkmateriaal, rusten bij ICC of derden. De in het kader van de Bijeenkomst verkregen informatie en/of werkmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik van de Deelnemer. Het is Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of het materiaal op enige wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
 7. In de plaats stelling en annulering
  7.1 Indien een Deelnemer niet in staat is een Bijeenkomst bij te wonen, kan de Wederpartij/Deelnemer een vervanger uit dezelfde organisatie laten deelnemen, mits Wederpartij/Deelnemer ICC daarvan uiterlijk 1 werkdag voor de Bijeenkomst per email op de hoogte stelt. Als de Deelnemer een ledenkorting heeft gekregen is het alleen mogelijk om een vervanger de ledenkorting te laten gebruiken als de vervanger zelf lid is van ICC.
  7.2 Deelnemer/wederpartij heeft de mogelijkheid zijn inschrijving of de Bijeenkomst waarvoor ICC de organisatieopdracht was verstrekt per email aan ICC te annuleren.
  a. Seminar: In geval van annulering in de periode van 7 dagen voor de Bijeenkomst plaatsvindt is 100% van het Inschrijfgeld verschuldigd. De datum van binnenkomst van de email is beslissend voor datum waarop de annulering plaatsvindt.
  b. Webinar: In geval van annulering in de periode van 3 dagen voor de Bijeenkomst plaatsvindt is 100% van het Inschrijfgeld verschuldigd. De datum van binnenkomst van de email is beslissend voor datum waarop de annulering plaatsvindt.
  c. In Company Training: In geval van annulering in de periode van 14 dagen voor de Bijeenkomst plaatsvindt is 100% van het Inschrijfgeld verschuldigd. De datum van binnenkomst van de email is beslissend voor datum waarop de annulering plaatsvindt.
  d. Als de annulering van de Bijeenkomst niet binnen de hierboven genoemde periode plaatsvindt is 100% van het Inschrijfgeld verschuldigd.
  7.3 ICC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de Bijeenkomst te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van de Bijeenkomst zonder dat ICC gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als Deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
 8. Levering Publicaties
  8.1 Nadat ICC uw bestelling heeft ontvangen, wordt deze als volgt verwerkt:
  a. ingeval van bestelling via de Incoterms2020.nl Publicatie webshop, ICC verzendt de Publicatie indien beschikbaar en onder voorwaarde van voldoende beschikbare mankracht binnen 5 werkdagen;
  b. ingeval van bestelling overeenkomstig artikel 3.2 sub b of c:
  i. Koper is lid: ICC verzendt de bestelde Publicatie indien beschikbaar onder voorwaarde van voldoende beschikbare mankracht tezamen met de factuur binnen 5 werkdagen.
  ii. Koper is geen lid: ICC stuurt eerst een elektronische factuur naar het door u opgegeven e-mailadres. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling gaat ICC onder voorwaarde van voldoende beschikbare mankracht over tot verzending van de bestelde Publicatie indien deze beschikbaar is.
  8.2 Als de in artikel 8.1 genoemde leveringstermijn door ICC overschreden wordt, zal ICC de Koper hierover informeren. In dat geval heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Dit kan per e-mail of per brief.
  8.3 Verzending vindt plaats op een wijze die ICC geschikt acht, gezien de aard en omvang van de bestelling. ‘Standaard verzending’ via PostNL is gebruikelijk. Neem contact op met ICC Nederland om, indien gewenst, andere vormen van verzending te bespreken. ICC stuurt alle bestellingen naar het verzendadres dat u schriftelijk heeft opgegeven.
  8.4 De administratie van ICC geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u bij ICC geplaatste bestellingen, verstrekte betalingen en van door ICC verrichte leveringen.
  8.5 Indien levering van een bestelde Publicatie onmogelijk blijkt te zijn of niet binnen de in 8.1 vermelde termijn kan worden verzonden, geeft ICC dit binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling aan, indien mogelijk onder vermelding van alternatieven.
 9. Eigendomsvoorbehoud en risico
  9.1 De eigendom van geleverde Publicatie gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ICC verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de Publicatie gaat reeds op het moment van de levering op u over.
 10. Bijzonder Herroepingsrecht Consumenten
  10.1 Indien u een Consument bent, heeft u nadat u de door u bestelde Publicatie heeft ontvangen, de mogelijkheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst hiervan, de onderliggende overeenkomst met ICC te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
  10.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per brief of e-mail aan ICC te melden. U kunt hiervoor het aan deze voorwaarden gehechte formulier gebruiken. U dient de Publicatie onmiddellijk terug te sturen naar ICC. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw rekening.
  10.3 De betalingen die u reeds heeft gedaan op het moment dat u de overeenkomst met ICC ingevolge artikel 10.1 en 10.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal ICC aan u terugbetalen binnen veertien (14) dagen nadat ICC het door u geretourneerde Publicatie heeft ontvangen.
  10.4 ICC behoudt het recht om geretourneerde Publicatie te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren:
  a. wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Publicatie is gebruikt of gekopieerd, of
  b. wanneer de Publicatie is beschadigd, anders dan door schuld van ICC.
  10.5 Indien een Publicatie wordt geretourneerd, die naar het oordeel van ICC schade heeft opgelopen door een handeling of nalatigheid die aan u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal ICC u hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. ICC heeft het recht om de waardevermindering van de Publicatie als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
 11. Reclameringen/Klachten
  11.1 De Publicaties dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Publicatie aan de overeenkomst beantwoordt.
  11.2 Indien binnen tien (10) werkdagen nadat u de Publicatie heeft ontvangen, de Publicatie een gebrek blijkt te vertonen kunt u ICC per brief of e-mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van de Publicatie.
  11.3 Indien u ICC vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van de Publicatie, zal ICC er zorg voor dragen dat de Publicatie binnen tien (10) werkdagen nadat zij het verzoek tot herstel van u heeft ontvangen, hersteld of vervangen is en bij u terug is. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van de Publicatie, en het transport van de Publicatie komen voor rekening van ICC, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) de Publicatie danwel dat het gebrek aan de Publicatie aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is ICC niet gehouden het gebrek aan de Publicatie te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan de Publicatie. ICC zal in dat geval de Publicatie in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij de Publicatie van u ontvangen heeft.
 12. Overmacht
  12.1 ICC is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst zoals bijvoorbeeld maar niet alleen het afwijken van overeengekomen data en tijden, aanwezige sprekers etc. -datum en/of tijd, als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. In aanvulling op het voorgaande wordt onder meer vertragingen in de post, het niet voorradig zijn van Publicaties, gebrek aan mankracht binnen ICC, het verhinderd zijn van sprekers door extreme weersomstandigheden, pandemie, ziekte, dood, familie omstandigheden, stakingen, weg afzettingen of blokkades, ongelukken, of problemen met vervoer, het onbereikbaar of onbruikbaar zijn van de locatie van de Bijeenkomst als gevolg van stakingen, extreme weersomstandigheden, weg afzettingen of blokkades, calamiteiten of sluiting op last van de autoriteiten, pandemie, etc. als overmacht gezien.
 13. Aansprakelijkheid
  13.1 Behoudens opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van ICC onder de overeenkomst tot koop van een Publicatie beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de Koper voor de bestelling waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit werd betaald.
  13.2 Hoewel het in het kader van de Bijeenkomsten aangeboden informatie/materiaal met zorg is samengesteld, aanvaardt ICC geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie en/of het werkmateriaal van een Bijeenkomst.
  13.3 Behoudens opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van ICC jegens een Deelnemer/Wederpartij in verband met een overeenkomst tot deelname aan of organisatie van een Bijeenkomst beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk ter zake van de schadeveroorzakende gebeurtenis uitkeert. Indien uit dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis meerdere vorderingen voortvloeien is, wordt het door de verzekering ter zake van de schadeveroorzakende gebeurtenis uitgekeerde bedrag pro rata over de eisers verdeeld. De aansprakelijk van ICC voor die schadeveroorzakende gebeurtenis per eiser is in dat geval beperkt tot het pro rata bedrag. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijk van ICC voor schade onder de overeenkomst tot deelname aan of organisatie van een Bijeenkomst beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de Deelnemer/Wederpartij onder de desbetreffende overeenkomst is betaald.
 14. Persoonsgegevens, foto en video
  14.1 ICC zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt en bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten door ICC, ter voldoening van wettelijke (administratie)verplichtingen van ICC, het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden, eventuele klachtbehandeling en geschilbeslechting.
  14.2 U hebt inzage- en correctierecht ten aanzien van uw persoonsgegevens, ook kunt u bezwaar maken tegen door u aan te geven verwerkingen, mits deze niet noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst of voortvloeien uit een wettelijke verplichting.
  14.3 Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij een wettelijke maatregel ICC daartoe verplicht, het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door ICC of het ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door ICC of voor de dienstverlening van ICC ingeschakelde derden betreft. ICC schakelt externe dienstverleners in ten behoeve van het functioneren van haar website, de verkoop van haar producten en het verlenen van haar diensten. Nadere details over hoe met persoonsgegevens wordt om gegaan zijn op genomen in het ICC privacy beleid.
  14.4 Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de sprekers van de Bijeenkomst, en eventueel met de medewerkers van deze sprekers, met als doel een gedegen voorbereiding op de Bijeenkomst. Door u op te geven voor een Bijeenkomst gaat u hiermee akkoord.
  14.5 Op onze Bijeenkomsten kunnen foto’s of video’s worden gemaakt. Door deel te nemen aan onze Bijeenkomsten geeft u toestemming voor het gebruik van deze foto’s voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Als u niet op de foto of film wilt, dient u dit zelf aan te geven bij de fotograaf of een van onze medewerkers. Voor een webinar is het onmogelijk om aan dit verzoek te voldoen wat betekent dat als u aan een ICC webinar deelneemt u akkoord gaat met het opnemen van het webinar.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste aanleg voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

GENERAL TERMS & CONDITIONS PUBLICATIONS AND MEETINGS ICC NETHERLANDS 19 July 2021

 1. Definitions
  1.1 “ICC”: the company with the trade name International Chamber of Commerce Netherlands, Dutch registration trade number: 40408358. Address: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV The Hague (Malietoren). Contact: by e-mail (info@icc.nl) or telephone (070-3836646).
  1.2 “Members”: companies and organizations that are members of ICC, The World Business Organization or ICC Netherlands at the time of registration of a Meeting or of the scheduling of a Meeting or when placing an order for a Publication.
  1.3 “Other Party”: any natural or legal person, acting in furtherance of a profession and/or business, or a consumer who has reached an agreement with ICC for Participants to attend a Meeting or have a Meeting organized by ICC, in these Terms and Conditions will also be referred to as “you”;
  1.4 “Buyer”: the natural or legal person, acting in furtherance of her/his profession and/or business and every Consumer who has entered into an agreement for the purchase of Publications from ICC Netherlands, will also be referred to in these Conditions as “you”.
  1.5 “Consumer” means the natural person who is not acting in furtherance of a profession or business.
  1.6 “Publication”: the Publication(s) to be delivered to you by or through ICC, within a specific term, when entering into an agreement between you and ICC, and for which you must pay a specified price .
  1.7 “Meeting”: all meetings organized by ICC, including training sessions, In Company training sessions, seminars, webinars, presentations, masterclasses and/or conferences;
  1.8 “Participant”: the natural person who is registered to participate in one of the Meetings;
  1.9 “Registration Fee”: the price in Euros, excluding VAT, for attending or having ICC organize a Meeting;
  1.10 “Terms” means these terms and conditions.
 2. Applicability
  2.1 These Terms and Conditions apply to every offer, quotation and the creation, content and fulfillment of all agreements entered into with ICC for ordering Publications, attending Meetings by Participants and organizing Meetings. Other general terms and conditions are expressly rejected.
  2.2 Placing an order, registering (on behalf of a Participant) to participate in a Meeting or issuing an assignment for the organization of a Meeting implies that you accept the applicability of these Terms.
 3. Offer, entering into the agreement
  3.1 The offer includes a description of the offered Publications or Meetings. If an offer is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer. All offers are without obligation. Obvious mistakes or errors in the offer are not binding on ICC.
  3.2 The agreement between ICC and you is final when you:
  a. have completed an order for a Publication or registration for a Meeting by making the payment for it via the Incoterms2020.nl publication webshop; or
  b. have placed an order for a Publication or have registered by completing the applicable order/ registration form for a Meeting via the ICC website or the Incoterms2020.nl website and then clicking the “order” button or the “registration” button, or
  c. have received a confirmation from ICC stating that your request, via your email message, to order a Publication or register a Participant(s) to attend a Meeting or assignment to organize a Meeting has been accepted and confirmed.
  3.3. Each agreement to purchase a Publication is entered into subject to the unequivocal condition of sufficient availability of the Publications ordered.
 4. Pricing, registration fees and payments
  4.1 The listed prices for the offered Publications and the listed Registration Fees for the Meetings are in Euros, exclusive of VAT and exclusive of shipping costs, any taxes or other incumbrances. Certain discounts may apply to Members.
  4.2 Payment must be made, without negotiations, via the payment options indicated in the Incoterms2020.nl webshop or in case of orders via icc.nl or by email request within fourteen (14) days from receipt of the invoice.
 5. Meetings
  5.1 The program of the Meetings is described on the website of icc.nl or on the incoterms2020.nl website, in the respective email or in the offer containing the information and/ or related materials for the relevant Meeting. ICC reserves the right to make changes to the program, location and organization of the Meeting at any time.
  5.2 If the Participant is a different person than the Other Party, the Other Party guarantees that the Participant fulfills the obligations under the agreement.
  5.3 Whether the Meetings will go forward as planned or not dependents on a sufficient amount of registrations and Participants. If, in the opinion of ICC, there are insufficient registrations/Participants for a Meeting, ICC has the right to cancel the Meeting at any time. Participants and/or Other Parties will be notified by e-mail, to the e-mail address provided to ICC on the registration form, no later than one (1) week before the planned date of the Meeting. Any Registration Fees that have already been paid will be refunded. For webinars, the Participants and/or Other Parties will be notified by e-mail, to the e-mail address provided to ICC on the registration form, no later than three (3) days before the planned date of the Meeting
  5.4 If registration for or the assignment of the organization of the Meeting is based on the execution of the agreement by a particular person, ICC is nevertheless entitled to replace that person with another of equivalent qualifications.
  5.5 ICC reserves the right to use third parties for the execution of the agreement(s).
 6. Intellectual Property Rights
  6.1 All intellectual property rights that pertain to, or are connected to, the information and/or materials presented or distributed in the context of the Meeting, remain the rights of ICC or third parties. The information and/or materials obtained in the context of the Meeting is solely meant for the Participants own use. The Participant is not permitted to reproduce, distribute or publish the information and/or materials obtained in any way, in whole or in part, without the prior written consent of the rightful party.
 7. Substitution and cancellation
  7.1 If a Participant is unable to attend a Meeting, the Other Party/Participant can request to have a replacement from the same organization participate in lieu of the original Participant, provided that the Other Party/Participant notifies ICC of this via email at the latest one (1) working day before the Meeting. If the Participant has received a member discount, it is only possible to have a replacement use the member discount if the replacement is a member of ICC as well.
  7.2 Participant/Other Party may cancel her/his registration and/or participation of the Meeting via email to ICC.
  a. Seminar: In case of cancellation within seven (7) days before the Meeting, 100% of the Registration Fee is due. The date on which ICC receives the email is decisive for the date on which the cancellation takes place.
  b. Webinar: In case of cancellation within three (3) days before the Meeting, 100% of the Registration Fee is due. The date on which ICC receives the email is decisive for the date on which the cancellation takes place.
  c. In Company Training: In case of cancellation within fourteen (14) days before the Meeting, 100% of the Registration Fee is due. The date on which ICC receives the email is decisive for the date on which the cancellation takes place.
  d. If the cancellation of the Meeting does not take place within the above-mentioned period, 100% of the Registration Fee is due.
  7.3 In the event of insufficient participation, ICC reserves the right to cancel the Meeting up to five (5) days before the scheduled date of the Meeting without ICC being liable for any compensation. The Participant will be notified of this as soon as possible. If possible, a suitable alternative will be offered. If the Participant uses this option, the registration fee will not be refunded.
 8. Delivery of Publications
  8.1 After ICC has received your order, it will be processed as follows:
  a. in case of an order via the Incoterms2020.nl publication webshop, ICC will send the Publication, if available and subject to available ICC office staff, within five (5) working days;
  b. in case of an order in accordance with article 3.2 sub b or c:
  i. Buyer is a member: ICC will send the ordered Publication if available and subject to available ICC office staff, together with the invoice within five (5) working days.
  ii. Buyer is not a member: ICC will first send an electronic invoice to the e-mail address provided to ICC. Within five (5) working days after receipt of full payment, ICC will, subject to available ICC office staff, send the ordered Publication if in fact available.
  8.2 If the delivery term referred to in Article 8.1 is exceeded by ICC, ICC will inform the Buyer of this. In which case the Buyer has the option to dissolve the agreement. This can be done by e-mail or by letter.
  8.3 Shipment takes place in a manner that ICC deems appropriate, given the nature and size of the order. ‘Standard shipping’ via PostNL is common. Please contact ICC Netherlands to discuss other forms of shipping if so desired. ICC will send all orders to the shipping address you have provided in writing.
  8.4 Subject to proof to the contrary, the files maintained by the administration of ICC serves as proof of the orders placed with ICC, payments made and deliveries made by ICC.
  8.5 If delivery of an ordered Publication proves to be impossible or cannot be sent within the period stated in 8.1, ICC will contact the Buyer within a reasonable period of time after receipt of the order, and if possible and appropriate will offer alternatives.
 9. Retention of title and risk
  9.1 Ownership of the delivered Publication only transfers if the Buyer has paid all outstanding invoices to ICC under any agreement. The risk with regard to the Publication passes to the Buyer at the time of delivery.
 10. Special Right of Withdrawal Consumers
  10.1 If you are a Consumer, after you have received the Publication you ordered, you have the option to dissolve the underlying agreement with ICC within fourteen (14) working days of receipt. You do not have to give a reason whatsoever.
  10.2 If you wish to dissolve the agreement pursuant to Article 10.1 of these Terms you must notify ICC by letter or e-mail. You must immediately return the Publication to ICC. You will bear the costs and the risk of the return of the Publication.
  10.3 Payments already made by you at the time you revoke the agreement with ICC, pursuant to clauses 10.1 and 10.2 of these Terms, will be refunded to you by ICC within fourteen (14) days after ICC has received the Publication returned by you.
  10.4 ICC reserves the right to refuse a returned Publication or to credit only part of the amount already paid:
  a. when it is reasonably suspected by ICC that the Publication has been used or copied, or
  b. when the Publication is damaged, other than through ICC’s fault.
  10.5 If you return a Publication which, in ICC’s judgment, has been damaged by an act or omission to act attributable to you or otherwise occurred at your risk, ICC will notify you by letter or email. ICC reserves the right to deduct the reduction in value of the Publication as a result of this damage from the amount to be refunded to you.
 11. Claims/ Complaints
  11.1 The Publications must be in compliance with the request and the applicable agreement. You have the obligation to investigate whether the Publication complies with your request and the agreement upon delivery.
  11.2 If the Publication appears to be defective, you can request ICC by letter or e-mail to repair, replace or deliver the missing or defective part of the Publication as long as your request is made within ten (10) working days after you have received the Publication.
  11.3 If you request ICC to repair, replace or deliver the missing or defective portion of the Publication, ICC will ensure that the Publication is repaired or replaced within ten (10) working days after it has received the written request for rectification from you. The costs of the return, replacement and/or repair of the Publication, and the shipping costs of the Publication will be borne by ICC, unless it is evident that the absence of (or part of) the Publication or the lack of the Publication is attributable to you or otherwise caused at your expense and risk. In that case, ICC is not obligated to repair the defect of the Publication or to replace the missing part of the Publication. When this happens, ICC will return the Publication to you in the same condition in which ICC received the Publication from you initially.
 12. Force Majeure
  12.1 ICC is not respnsible and cannot be held liable for any damage(s) resulting from failure to perform its obligations under any agreement, including but not limited to, deviations from agreed dates and times, location, speakers, date and/or time, as a result of circumstances beyond its control, attributable to the law, legal act(s) or generally accepted views. In addition to the foregoing, postal delays, unavailability of Publications, lack of staff within ICC, unavailability of speakers due to extreme weather conditions, pandemic, illness, death, family circumstances, strikes, roadblocks or blockages, accidents or transportation problems, the unreachable or unusable location of the Meeting as a result of strikes, extreme weather conditions, road closures or blockades, calamities or closure by order of the authorities, pandemic, Act of God, etc. will be regarded as force majeure.
 13. Liability
  13.1 Except in the case of intent or gross negligence, any liability of ICC under the agreement to purchase a Publication is limited to the amount actually paid by the Buyer for the order from which the liability arises.
  13.2 Although the information/materials offered in the context of the Meetings has been compiled with care, ICC does not accept any liability for any damage that is directly or indirectly the result of actions and/or decisions that are (partly) based on the information and/or the materials related to a Meeting.
  13.3 Except in the case of intent or gross negligence, any liability of ICC towards a Participant/Other Party in connection with an agreement to participate in or organize a Meeting is limited to the amount that the insurance actually pays regarding the damages caused by the event. If several claims arise from the same event causing the loss/ damages, the amount paid out by the insurance company regarding the loss/ damages caused by the event will be divided pro rata among the claimants. In that case, the liability of ICC for that particular event causing the loss/ damages per claimant is limited to the pro rata amount. If, for whatever reason, no payment is made by an insurance company, ICC’s liability for damage under the agreement to participate in or organize a Meeting is limited to the amount actually paid by the Participant/Other Party under the relevant agreement.
 14. Personal data, photo and video
  14.1 ICC will maintain the information you provide in a file. This data will be used and stored in order to execute the agreement, the provision of services by ICC, to comply with legal (administrative) obligations of ICC, the prevention, detection and deterrence of fraud or similar irregularities, possible complaint handling and dispute resolution.
  14.2 You have the right to inspect and correct your personal data. In addition, you can object to certain processing operations as indicated by you, provided that they are not necessary to complete the terms of the agreement or arise from a legal obligation.
  14.3 Your data will not be made available to third parties, unless by court order or another legal measure orders ICC to do so, it is necessary for the execution of the agreement by ICC or it concerns third parties who will execute the terms of the agreement on behalf of ICC. ICC engages external service providers for the functioning of its website, the sale of its products/ publications and the provision of its services. Further details on how personal data is handled are included in the ICC privacy policy.
  14.4 Your data may be shared with the speakers of the Meeting, and possibly with the staff of these speakers, for the purpose of a thorough preparation for the Meeting. By registering for a Meeting you fully agree hereto.
  14.5 Photos or videos can be taken at our Meetings. By participating in our Meetings, you consent to the use of these photos for commercial and non-commercial purposes. If you do not want to be photographed or filmed, you must indicate this yourself to the photographer or to one of our employees prior to the Meeting. For a webinar it is impossible to fulfill this request which means that if you participate in an ICC webinar or online Meeting you agree to the recording of the webinar.
 15. Applicable law, competent court and proper venue
  15.1 All rights, obligations, offers, orders, Meetings and agreements to which these Terms apply, as well as this particular term, are exclusively governed by Dutch law. Disputes are submitted in the first instance to a competent court in The Hague, the Netherlands.