if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { // Your third-party non functional code here }

Arbitrage

Het ICC International Court of Arbitration, opgericht in 1923, heeft reeds meer dan 27.000 arbitragezaken afgehandeld en is daarmee de grootste en meest ervaren partij op het terrein van alternatieve commerciële geschillenbeslechting. Het ICC Hof is gevestigd in Parijs, met kantoren in New York. Singapore, Hong Kong, São Paulo en Abu Dhabi.

De ICC Arbitrageregels
Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe ICC Arbitrageregels van kracht. Deze vervangen de Arbitrageregels die dateren uit 2017. De nieuwe arbitrageregels regels markeren een nieuwe stap naar een nog efficiënter, flexibeler en transparanter aanbod van ICC-arbitrage.

De ICC Arbitrageclausule
Het ICC Hof van Arbitrage behandelt commerciële geschillen tussen partijen. Het verdient aanbeveling vooraf in uw overeenkomst de al de juiste arbitrageclausule op te nemen. In veel gevallen kan echter ook zonder deze clausule, alsnog besloten worden tot arbitrage via ICC.

Model clausule, Engels: “All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”.

Verder worden, naast de arbitrageclausule in het contract, in de paragraaf geschillenbeslechting de volgende elementen opgenomen: het toepasselijk recht; de plaats van arbitrage (een stad in een land); de taal van arbitrage; het aantal arbiters (1 of 3).

Aanmelden van een zaak bij het ICC Hof
Arbitrageverzoeken dienen rechtstreeks bij het ICC International Court of Arbitration te worden aangemeld via arb@iccwbo.org. Heeft u vragen, dan kunt u zich (ook) richten tot het kantoor van ICC Nederland.

Brochure Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC arbitrage
Om tegemoet te komen aan vragen van (potentiële) gebruikers van (ICC) arbitrage heeft ICC Nederland, onderdeel van ICC The world business organization, het initiatief genomen deze brochure te ontwikkelen. Het biedt inzichten in het gebruik van ICC arbitrage en hangt samen met de nieuwe regels die van kracht zijn sinds januari 2021.

Download hier de pdf.

Het (digitaal) beschikbaar stellen van de brochure Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC arbitrage op andere domeinen dan www.icc.nl is niet toegestaan. Wel is het zonder meer toegestaan te verwijzen naar de relevante webpagina van ICC: www.icc.nl/arbitrage.

De verspreiding van de brochure Internationale Geschillenbeslechting – Inzicht in ICC arbitrage is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Nieuws