if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { // Your third-party non functional code here }

Lidmaatschap

ICC zet zich dagelijks in om internationaal zakendoen eenvoudiger te maken voor bedrijven, van uiteenlopend formaat, die met complexe wet- en regelgeving te maken krijgen. In nauwe samenwerking met haar leden, afkomstig uit meer dan 130 landen, wordt naar praktische oplossingen gezocht. Handige ICC toolkits en slimme beleidsoplossingen delen we met leden en relevante overheidsorganisaties over de hele wereld. ICC Nederland is één van de 90 lokale ICC kantoren.

Acht redenen waarom bedrijven lid zijn van de grootste ondernemersorganisatie ter wereld

Toegang tot een mondiaal netwerk van bedrijven
Het mondiale netwerk van ICC bestaat uit 93 lokale ICC kantoren, het hoofdkantoor in Parijs, en ca. 6,5 miljoen internationaal opererende leden-bedrijven, afkomstig uit meer dan 130 landen. Leden kunnen zo contact leggen met potentiële zakenpartners in de rest van de wereld.

Aanschuiven aan de (internationale) onderhandelingstafel
Vaste gesprekspartners zijn de Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie WTO, G20, Werelddouaneorganisatie en tal van andere relevante intergouvernementele organisaties. En uiteraard bij de relevante Nederlandse ministeries. Als mondiale, sectoroverstijgende ondernemersorganisatie legt ICC gewicht in de schaal, ook bij de Nederlandse overheid. ICC biedt leden toegang tot een netwerk van politieke leiders op het hoogste niveau.

Ondersteuning bij compliance
Internationaal zakendoen is complex vanwege verschillen in wet- en regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen. ICC leden profiteren van de praktische guidelines en toolkits om compliance eenvoudiger te maken en sneller nieuwe regelgeving te kunnen doorgronden. Voorbeelden zijn de toolkits over vereisten rond mededinging, anti-corruptie en intellectueel eigendom.

Uitwisseling van kennis en ervaring met vakgenoten (nationaal en internationaal)
Leden profiteren van een kennisintensief netwerk van professionals en collega’s die ook binnen andere dan de eigen branche werkzaam zijn. Veel leden waarderen het sectoroverstijgende en internationale karakter van de organisatie. In nationale en internationaal ledenbijeenkomsten en commissies wisselen professionals kennis en ervaringen uit.

Een stem in standpuntbepaling en beïnvloeding van beleid
Leden hebben direct invloed op de nationale en internationale beleidsagenda en standpunten van ICC. Leden leveren via bestuur, commissies en consultaties informatie, kennis en ervaring aan.

Als eerste geïnformeerd
Leden zijn als eerste op de hoogte van nieuwe ICC publicaties, standaarden en richtlijnen en relevante politieke en juridische ontwikkelingen. De digitale nieuwsbrief verschijnt tenminste 1 keer per kwartaal. Jaarlijks wordt leden de jaargids (nationaal en internationaal) met actuele contact-gegevens uit het mondiale ICC-netwerk toegezonden.

Toegang tot business seminars en trainingen
Leden ontvangen (exclusieve) uitnodigingen voor conferenties, bijeenkomsten en trainingen (nationaal en internationaal) waar u kosteloos of tegen ledentarief toegang toe heeft.

Korting op publicaties
Kortingen op de meer dan 100 ICC publicaties lopen op tot 40%. Met regelmaat verschijnen publicaties die concrete hulp bieden bij ieder aspect van internationaal zakendoen: internationale handel, transport, bancaire zaken, financiën, marketing, geschillenprocedures en anti-corruptie.

 

Voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap is voorbehouden aan bedrijven en organisaties die internationaal actief zijn en de doelstellingen van ICC onderschrijven. Het lidmaatschap van de mondiale ICC organisatie verloopt altijd via een nationaal kantoor; wordt u lid van ICC Nederland, dan is uw bedrijf automatisch lid van ICC The world business organisation en bent u aangesloten op de nationale en internationale correspondentie.

De jaarcontributie is gerelateerd aan de omvang van het bedrijf/ organisatie; er worden verschillende categorieën leden gehanteerd, waaronder bedrijven, advocatuur, consultancy, banken en brancheorganisaties.

Lidmaatschap beëindigen
Natuurlijk vinden we het jammer wanneer u overweegt geen ICC-lid meer te zijn. Opzeggen van het lidmaatschap kan jaarlijks vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar en dient schriftelijk (per post) te gebeuren (zie statuten). U dient de opzegging (namens uw bedrijf) te richten aan het bureau van ICC Nederland in Den Haag. Opzeggingen na 1 oktober lopen door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. Uw opzegging wordt door ons schriftelijk bevestigd en is alleen dan geldig. Mocht u binnen vier weken deze bevestiging niet hebben ontvangen, laat het ons dan even weten. De opzegtermijn voldoet aan de nieuwe wetgeving, die per 1 december 2011 van kracht is en is conform de statuten van de vereniging ICC Nederland, onderdeel van ICC The world business organization.

Verhuizing?
Wanneer u verandert van baan, of de vestigingsplaats of -adres van uw bedrijf verandert, dan ontvangen wij graag de nieuwe gegevens, zodat ICC Nederlnd de ledenadministratie actueel kan houden. Wijzigingen in (adres)gegevens graag doorgeven aan het bureau van ICC Nederland, via info@icc.nl.

Meld je nu aan

Heeft u interesse in lidmaatschap of aanvullende vragen? U kunt gebruik maken van het onderstaande formulier.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam
Nieuwsbrief publicaties / activiteiten

Wat doet ICC?

ICC zet zich dagelijks in om internationaal zakendoen eenvoudiger te maken voor ondernemers die in verschillende landen actief zijn en zodoende met complexe wet- en regelgeving te maken krijgen. Om dit te doen werkt ICC, samen met haar leden, aan beleidsvorming, zelfregulering en dienstverlening op het gebied van geschillenbeslechting zoals arbitrage en mediation. De volgende film geeft in drie minuten een indruk van de werkzaamheden van ICC.

Nieuws

Nieuwsbrief Q3-2023

Met nieuwe energie presenteren we met veel plezier de ICC-nieuwsbrief voor kwartaal 3 van 2023 met relevante updates, inzichten en boeiende verhalen van onze leden, werkgroepen en commissies.

read more

Onder de ICC Nederland leden bevinden zich onder andere de volgende bedrijven en organisaties: